நாம் பயன்படுத்தும் கூகில் க்றோம்   உலாவில் (Browesr)  இருந்து இணையதளங்களை பாவனையிடும் போது வரும் விளம்பரங்களால் பல தேவயற்ற வைரஸ் (Virus) எமது கணனிக்குள் பரவிவிடும்